commvault

 1. diephan

  BACKUP [Commvault] Storage Policy

  1. Storage Policy Có 3 loại Storage Policy: Global Deduplication: một deduplication database chung được chia sẻ bởi nhiều chính sách lưu trữ. (3 storage policy primary copies có thể được liên kết với global deduplication database để các khối dữ liệu trên 3 chính sách chỉ được lưu trữ một lần)...
 2. diephan

  BACKUP [Commvault] Quá trình di chuyển dữ liệu

  Nội dung: Chunk Block Data Interface Pairs Data Stream Job Stream Device Stream Moving data to Secondary Copies 1. Chunk CommVault ghi dữ liệu được bảo vệ vào các media theo từng phân đoạn (chunk). Khi các job bảo vệ dữ liệu chạy, mỗi phân đoạn được ghi vào media index và cơ sở dữ liệu...
 3. diephan

  BACKUP [Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication

  Nội dung: I. Download Commvault Software II. CommServe III. Media Agent III.1 Cài đặt MediaAgent (Windows) III.1.1 Remote Installtions III.1.2 Local installations III.2 Cài đặt MediaAgent (Linux) III.2.1 Remote Installtion III.2.2 Local installations...
 4. diephan

  BACKUP Commvault: Application Aware Backups for Microsoft SQL Server

  Application-Aware Backups for the Virtual Server Agent Application-aware backups giúp nắm bắt trạng thái của dữ liệu ứng dụng tại thời điểm sao lưu, bao gồm dữ liệu trong bộ nhớ và các giao dịch đang chờ xử lý, giúp dễ dàng khôi phục ứng dụng. Application-aware backups sẽ tạm dừng ứng dụng, xóa...
 5. V

  BACKUP [Phần 1] Giải pháp Commvault Backup and Replication

  Các bài viết về Triển khai Backup and Replication với giải pháp Commvault: [Phần 1] Giới thiệu giải pháp Commvault Backup and Replication [Phần 2] ... [Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication ------- [Phần 1] Giới thiệu giải pháp Commvault Backup and Replication Mục lục: 1. Tổng...
Top