Commvault [Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication

diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
79
28
18
Nội dung:
I. Download Commvault Software
II. CommServe
III. Media Agent
III.1 Cài đặt MediaAgent (Windows)
III.1.1 Remote Installtions
III.1.2 Local installations
III.2 Cài đặt MediaAgent (Linux)
III.2.1 Remote Installtion
III.2.2 Local installations


------------------------------------------------------
I. Download Commvault Software
II. CommServe


III. Media Agent

- MediaAgent là trình quản lý truyền dữ liệu trong môi trường CommCell. Nó cung cấp khả năng di chuyển dữ liệu hiệu suất cao và quản lý các thư viện lưu trữ dữ liệu. Các tác vụ MediaAgent được điều phối bởi Máy chủ CommServe. Có hai thành phần chính trong môi trường CommCell - máy chủ CommServe và một hoặc nhiều MediaAgents
- Phần mềm MediaAgent có thể được cài đặt trong các môi trường vật lý, ảo và phân cụm. Phần mềm hỗ trợ MediaAgents trên một số hệ điều hành, bao gồm hỗ trợ MediaAgents trong môi trường cluster

1652935676841.png


III.1 Cài đặt MediaAgent (Windows)

Yêu cầu tài nguyên:

Có 2 cách cài đặt MediaAgent:
- Remote installations: Thêm computer vào CommCell Console và thực hiện cài đặt từ xa.
- Local installations: Sử dụng installation package để cài trực tiếp MediaAgent vào máy tính Windows hoặc UNIX.


III.1.1 Remote Installtions

Điều kiện tiên quyết để cài đặt Media Agent bằng CommCell Console

1. Download the Software
– Để thực hiện cài đặt từ xa, phần mềm Commvault phải có sẵn trong thư mục bộ đệm CommServe
Trên giao diện Commcell vào Tool > Add/Remove Software > Software Cache Configuration

1652948765816.png


Xác định đường dẫn thư mục Cache

1652948800123.png


1652948912254.png


- Nếu máy CommServe có kết nối internet, phần mềm Commvault được tự động tải xuống bộ đệm CommServe như một phần của công việc cài đặt.

2. Verify User Permissions – Để thực hiện cài đặt từ xa, user CommCell phải có bộ quyền thích hợp: quyền Install Package/Update trên máy khách mà phần mềm sẽ được cài đặt.

- Để cài đặt phần mềm trên máy tính Windows, user sử dụng phải là thành viên của nhóm Administrator trên máy tính đó.
- Trên máy khách UNIX, SSH phải được bật và mục PermitRootLogins trong tệp sshd_config phải được đặt thành yes

3. Review Considerations for Client Computers
- Để cài đặt trên máy tính Windows, bạn phải định cấu hình các cài đặt sau:

 • Remote Registry service: phải được kích hoạt và cấu hình để tự động khởi động trong quá trình khởi động máy tính
 • Administrative Share: phải được kích hoạt trên máy khách
Tham khảo các bước thực hiện Enabling administrative shares

 1. Click Start > Run and type regedit.
 2. Go to the key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Right-click WMI Control and click Properties.
 4. Add a new DWORD named: LocalAccountTokenFilterPolicy
 5. Set the value to 1.
 6. Restart

- Thêm người dùng quản trị vào nhóm Administrator cục bộ mặc định sẽ không cho phép truy cập WMI từ xa. Để cho phép truy cập WMI từ xa cho người dùng quản trị, hãy hoàn thành các bước sau:
Thêm user vào nhóm Performance Monitor Users và DCOM User: Run > Nhập compmgmt.msc

1652949072132.png


Run > Nhập wmimgmt.msc > Click phải vào WMI Control > Properties. Hộp thoại WMI Control Properties xuất hiện, chọn tab Security > chọn Root > CIMV2 > Security

1652949184696.png


Hộp thoại Security for ROOT/CIMV2 xuất hiện.
Add Performance Monitor Users, sau đó allow các tùy chọn sau: Enable AccountRemote Enable > OK

1652949344127.png


4. Review Firewall and Network Port Requirements - Nếu cài đặt phần mềm trên các máy khách hiện có, bạn không cần phải mở thêm cổng mạng. Đối với các máy khách mới, phải tạm thời mở một số cổng mạng nhất định để cài đặt phần mềm từ xa từ CommCell Console.
- Đối với máy tính UNIX, Linux và Macintosh, bật SSH (Secure Shell), rồi mở cổng 22.
- Đối với máy tính Windows:
o Mở port 135 (for DCOM), 139 (for NetBIOS), 445 (for SMB)​
o Open the Windows Management Instrumentation (WMI) port​

Các bước thực hiện

1. Add New Client


Tại Menu Home > New Client > chọn Windows File System
1652947273875.png


Xuất hiện hộp thoại New Windows Client, nhập vào các thông tin:

 • Client Name: tên của client sẽ hiển thị trong CommCell Browser
 • Host Name: tên đầy đủ của client (đảm bảo nslookup thành công)

1652951926230.png


Chọn Next > Finish

1652951958796.png


2. Instal Commvault Agents

Click chuột phải vào Client > All Tasks > Add/Remove Software > Install Software

1652947918562.png


Trình cài đặt xuất hiện, click Next

1652952021142.png


Nhập vào tài khoản domain có quyền truy cập và có quyền quản trị cục bộ của máy client, click Next

1652947973902.png


Chọn các gói cần cài đặt trên máy client (MediaAgent, Virtual Server, File System, File System Core,..) Khi MediaAgent được chọn, VSS Provider, File System Core và Windows File System sẽ tự động được chọn, click Next

1652948279772.png


Ở bước tiếp theo bạn có thể chọn vai trò mong muốn đối với máy khách, click Next

1652952154810.pngNhập các tùy chọn bổ sung

1652948388211.png


Thay đổi vị trí mặc định của file cài đặt, Index Cache,.. nếu cần thiết (Commvault khuyến nghị đặt Index Cache trên một ổ đĩa chyên dụng)

1652948423752.png


Click Next (nếu có firewall ở giữa Commvault Commserve và Client thì hãy sử dụng tùy chọn này và cấu hình thích hợp)

1652952182354.png


Bước tiếp theo bạn có thể đặt lịch cho công việc hoặc chạy ngay lập tức, click Next

1652952206598.png


Kiểm tra lại các tùy chọn một lần nữa ở trang Summary và click Finish

1652952245904.png


III.1.2 Local installations

Điều kiện tiên quyết để sử dụng installation package cài trực tiếp Agent vào máy tính Windows
- máy Client và máy chủ CommServe giao tiếp được với nhau

Các bước thực hiện

Chạy file Setup.exe trong installation package với quyền Administrator

1653040555161.png


Chọn ngôn ngữ > Next

1653038771823.png


Trong welcome page > chọn I Agree > Next

1653038827936.png


Trong Choose the Installation Type page > chọn Install packages on this computer >click Next

1653038870335.png


Chọn Join an existing CommCell

1653038998386.png


Chọn Vai Trò cho máy Client, các gói cài đặt tương ứng sẽ được cài đặt

1653039038914.png


Chọn Latest Maintenance Release - bản phát hành mới nhất

1653039064621.png


Chọn đường dẫn cho tệp cài đặt, click Next

1653039101785.png


(khi gói Media Agent được chọn), chọn đường dẫn cho Index Cache, click Next

1653039414068.png


Xem lại tổng quan các cài đặt, click Next

1653039444770.png


Commvault sẽ tự động tải về các gói cài đặt cần thiết

1653039513018.png


Sau khi cài đặt xong, tiếp theo bạn cần cấu hình thông tin của máy client, tương tự như mục III.1.1 Remote Installtions
 • Client Name: tên của client sẽ hiển thị trong CommCell Browser
 • Host Name: tên đầy đủ hoặc ip của máy client

1653038098809.png


Cấu hình thông tin của máy CommServe, điền vào FQDN hoặc IP của máy CommServe, click Next

1653038128117.png


Điền vào user/pass mà bạn đã cấu hình trên CommServe để đăng nhập vào giao diện quản lý, giao diện web,...

1653038277357.png


Để mặc định, click Next

1653038318746.png


Cài đặt đã hoàn thành

1653038468701.png


Vào CommServe bạn sẽ thấy thông tin của MediaAgent vừa cài đặt được hiển thị

1653038653348.png


III.2 Cài đặt MediaAgent (Linux)

III.2.1 Remote Installtion

Cài đặt tương tự như Windows ở mục III.1.1 Remote Installtions

III.2.2 Local installations

Bước 1: Tải về gói cài đặt


Để tải về gói cài đặt, bạn có thể sử dụng file cài đặt đã có ở CommServe

1653319309196.png


Click Next

1653319489356.png


Accept the license agreement, ,click Next

1653319700788.png


Chọn Download packages to install on different computer, ,click Next

1653319751585.png


Tích chọn Unix, máy MediaAgent mình sẽ cài là Ubuntu 64 bit nên mình chonh Linux-86-64, click Next

1653320075168.png


Chọn Advanced để có thể tùy chọn các gói cài đặt

1653320112527.png


Chọn gói cài đặt

1653320158334.png


Chọn phiên bản phát hành

1653320197993.png


Chọn vị trí của gói cài đặt sẽ tải về

1653320253261.png


Tích chọn Create a TAR file for Unix packages và chọn đường dẫn cho nó

1653320313803.png


Quá trình Download

1653320352750.png


Download thành công

1653320473847.png


Tiếp theo bạn cần đưa file vào máy MediaAgent

1653320586010.pngBước 2: Cài đặt


Xác nhận file cài đặt đã được đưa vào máy Linux, giải nén file bằng lệnh tar -xvf <tên file>

1653320735502.png


Sau khi giải nén xong, ở thư mục giải nén sẽ có thêm thư mục Unix, di chuyển vào trong thư mục và chạy lệnh ./cvpkgadd

1653320911446.png


Màn hình cài đặt của Commavult sẽ xuất hiện, click Next

1653320958275.png


Chọn Install packages on this machine

1653321026049.png


Chọn Advanced Selection

1653321051584.png


Chọn các gói cài đặt

1653321083910.png


Chọn đường dẫn thư mục cài đặt

1653321116694.png


Chọn đường dẫn Log

1653321156164.png


Để mặc định, click Next

1653321193146.pngĐể mặc định, click Next

1653321253999.png


Điền vào FQDN hoặc IP của máy MediaAgent Linux

1653321375768.png


Điền vào tên của máy client sẽ hiển thị ở Commvault Console

1653321399775.png


Để mặc định, click Next

1653321428735.png


Chọn đường dẫn cho mục Index Cache

1653321466239.png


Xem lại các cài đặt

1653321494629.png


Quá trình cài đặt đang diễn ra

1653321531401.png


Điền vào IP hoặc hostname của CommServe

1653321635568.png


Chọn No

1653321656769.png


Quá trình kết nối tới CommSe
rve

1653321692422.png


Điền vào user/pass để truy cập Console của CommServe

1653321779989.png


Click Next

1653321853346.png


Click Next

1653321879498.png


1653321905231.png


Cài đặt thành công

1653321952352.pngVào CommServe bạn sẽ thấy thông tin của MediaAgent vừa cài đặt được hiển thị

1653322011476.png

(updating)
 

Attachments

 • 1652942072989.png
  1652942072989.png
  143.3 KB · Views: 0
 • 1652942098860.png
  1652942098860.png
  141.8 KB · Views: 0
 • 1652942107358.png
  1652942107358.png
  73.7 KB · Views: 0
 • 1652942353196.png
  1652942353196.png
  377.5 KB · Views: 0
 • 1652942377107.png
  1652942377107.png
  238.8 KB · Views: 0
 • 1652942420773.png
  1652942420773.png
  136.3 KB · Views: 0
 • 1652942474222.png
  1652942474222.png
  135.8 KB · Views: 0
 • 1652942483038.png
  1652942483038.png
  99.9 KB · Views: 0
 • 1652942490842.png
  1652942490842.png
  142.1 KB · Views: 0
 • 1652942498498.png
  1652942498498.png
  88.6 KB · Views: 0
 • 1652942507569.png
  1652942507569.png
  208 KB · Views: 0
 • 1652942516261.png
  1652942516261.png
  193.1 KB · Views: 0
 • 1652942523974.png
  1652942523974.png
  131 KB · Views: 0
 • 1652942531645.png
  1652942531645.png
  170.2 KB · Views: 0
 • 1652942537654.png
  1652942537654.png
  183.2 KB · Views: 0
 • 1652942545914.png
  1652942545914.png
  128.5 KB · Views: 0
 • 1652942552946.png
  1652942552946.png
  214.6 KB · Views: 0
 • 1652942562023.png
  1652942562023.png
  104.5 KB · Views: 0
 • 1652942568583.png
  1652942568583.png
  283.4 KB · Views: 0
 • 1653038003737.png
  1653038003737.png
  85.5 KB · Views: 0
 • 1653038038763.png
  1653038038763.png
  75.4 KB · Views: 0
 • 1653038231877.png
  1653038231877.png
  68.6 KB · Views: 0
 • 1653038643778.png
  1653038643778.png
  42.7 KB · Views: 0
 • 1653038968165.png
  1653038968165.png
  65 KB · Views: 0
Last edited:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu