Config DHCP Server Juniper QFX - Static binding MAC - IP

gani

Administrator
Mô hình:
1630427309981.png

Yêu cầu:
1. Cấu hình DHCP Server trên QFX để PC1 & PC2 nhận IP ping thấy nhau
2. Cấu hình Static binding trên QFX sao cho PC1 nhận đúng IP: 192.168.1.4
Cách thức hoạt động của DHCP Server:
Screenshot_1.png

Thực hiện:
1. Cấu hình DHCP Server trên QFX
B1: Tạo vlan 10 & vlan 20, sau đó đặt IP vlan và cấu hình routing để cho 2 PC ping thấy nhau
set vlans PC1 vlan-id 10
set vlans PC1 l3-interface irb.10
set vlans PC2 vlan-id 20
set vlans PC2 l3-interface irb.20
set interfaces irb unit 10 family inet address 192.168.1.254/24
set interfaces irb unit 20 family inet address 192.168.2.254/24
B2: Gán cổng đấu với PC vào vlan
set interfaces xe-0/0/1 unit 0 family ethernet-switching vlan members 10
set interfaces xe-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members 20
B3: Cấu hình DHCP Server
set access address-assignment pool vlan10 family inet network 192.168.1.0/24
set access address-assignment pool vlan10 family inet range rangevlan10 low 192.168.1.1
set access address-assignment pool vlan10 family inet range rangevlan10 high 192.168.1.10
set access address-assignment pool vlan10 family inet dhcp-attributes router 192.168.1.254
set access address-assignment pool vlan20 family inet network 192.168.2.0/24
set access address-assignment pool vlan20 family inet range rangevlan20 low 192.168.2.1
set access address-assignment pool vlan20 family inet range rangevlan20 high 192.168.2.10
set access address-assignment pool vlan20 family inet dhcp-attributes router 192.168.2.254
B4: Cấu hình Static Binding cho PC1
set access address-assignment pool vlan10 family inet host VPCSvlan10 hardware-address 00:50:79:66:68:91
set access address-assignment pool vlan10 family inet host VPCSvlan10 ip-address 192.168.1.4
B5: Thực hiện commit check& commit
B6: Get IP trên PC
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.1.4/24 GW 192.168.1.254
PC2> ip dhcp
DORA IP 192.168.2.1/24 GW 192.168.2.254
 

Attachments

Top