[Lab 03] Speed Dial, Forward-busy, Group PickUp và Hunt-Group - Part 2

root

Well-Known Member
Tiếp theo phần Lab 3- part 1 chúng ta sẽ cấu hình các tính năng như

  • Cấu hình tính năng Speed Dial hay Line Button
  • Cấu hình tính năng Forward-Busy Call
  • Cấu hình tính năng PickUp và group PickUp
  • Cấu hình tính năng Hunt Group

III. Cấu hình các tính năng cho IP Phone
3.1. Speed Dial or Line buttons

- Trên IP Phone 02 để sử dụng ext 2003 gọi đi chúng ta có thể nhấn vào line button 3 để sử dụng ext 2003 và cho số ext 1001

- Quay lại Ip Phone 01 chúng ta sẽ thấy ext: 2003 từ IP Phone 02 gọi đến số ext 1001 trên IP Phone 01

3.2. Cấu hình Forward-Busy call
- Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình forward cuộc gọi khi gọi vào extension 1001 trên IP Phone 01 bị bận thì cuộc gọi sẽ được forward qua cho số extension 1005 của IP Phone 03.
- Để cấu hình chúng ta sẽ vào ephone-dn 1 chứa số extension 1001 cấu hình forward busy
CME01(config-telephony)#ephone-dn 1
CME01(config-ephone-dn)#call-forward noan 1004 timeout 10

- Bây giờ chúng ta sẽ lấy IP Phone 02 gọi vào số ext 1001


- IP Phone 01 có ext 1001 nhận được cuộc gọi từ IP Phone 02 có số ext 2001 nhưng không trả lời cuộc gọi này

- Sau 10 hồi cuộc gọi mà số ext 1001 không trả lời sẽ được forward sang cho số ext 1004 trên IP Phone 03

3.3. Pick up

- bây giờ chúng ta sẽ thử dùng IP Phone 02 gọi vào số ext 1002 trên IP Phone 01

- Bên Ip Phone 01 số ext 1002 nhận được cuộc gọi từ số ext: 2001 nhưng bạn đừng nhấc máy trả lời

- bây giờ qua máy IP Phone 03, mặc định tính năng Pick-up đã được kích hoạt. Đây là tính năng cho phép 1 extension có thể nghe cuộc gọi dùm cho IP Phone 01 khi IP Phone 01 không muốn nghe cuộc gọi này or Ip Phone 01 đi ra ngoài…
- Để thực hiện điều này trên IP Phone 03 chúng ta sử dụng soft-key và nhấn vào nút “Pickkup

- Sau khi nhấn nút “PickUp” xong các bạn nhấn tiếp số Extension của Ip Phone 01 đang có cuộc gọi. Ở đây là số ext 1002 đang có 1 cuộc gọi nên mình sẽ nhấn 1002

- lập tức trên IP Phone 03 số Ext 1004 có thể nghe và trả lời cuộc gọi từ số 2001 gọi vào 1001 giúp cho số ext 1001

3.4. Group Pick Up
- Tương tự như tính năng PickUp nhưng thay vì phải nhấn đúng số extension có cuộc gọi thì tính năng cho phép các extension trong group PickUp chỉ việc nhấn vào nút “GPickUp” là có thể nghe được cuộc gọi đến đó mà không phải nhập số extension có cuộc gọi.
- bây giờ chúng ta sẽ cấu hình số extension 1002 và 1005 vào trong 1 group PickUp. Lúc này, khi có 1 cuộc gọi vào số ext 1002 thì số ext 1005 muốn nghe cuộc gọi này chỉ việc nhấn vào nút “GPickUP”.
- Để cấu hình tính năng này chúng ta vào các số extension trong các ephone-dn và khai báo chúng thuộc cùng 1 group PickUp

CME01(config-telephony)#ephone-dn 2
CME01(config-ephone-dn)#pickup-group 1
CME01(config-ephone-dn)#ephone-dn 5
CME01(config-ephone-dn)#pickup-group 1

- bây giờ chúng ta sẽ dùng IP Phone 02 số ext 2001 gọi tới số ext 1001 để kiểm tra tính năng này thử


- Trên IP Phone 01 số ext 1001 nhận được cuộc gọi từ số 2001


- bây giờ các bạn qua IP Phone 03 và dùng soft-key trên IP Phone 03 nhấn vào nút “more”

- Sau khi nhấn vào nút “More” chúng ta có thể thấy nút “GPickUp” . Tại đây chúng ta có thể nhấn vào nút “GPickUp” để lắng nghe cuộc gọi từ ext 2001 thay cho IP Phone 01 mà không cần phải nhập số ext 1001


- Sau khi nhấn xong nút “GPickUp” thì trên màn hình IP Phone 03 sẽ nghe được cuộc gọi từ số ext 2001.

3.5 Cấu hình Hunt Group
- Việc cấu hình Hunt Group dùng để tạo ra 1 số ext ảo 1000 trong số ext ảo này sẽ chứa các số ext thật như 1001,1002,1004,1005. Khi có 1 cuộc gọi vào số ext 1000 thì cuộc gọi đó sẽ được forward sang cho các số trong hunt group này
- Chúng ta sẽ cấu hình tạo 1 số ext hunt group là 1000 và trong đó có các ext 1001, 1002, 1004, 1005. Khi cuộc gọi vào số Hunt Group 1000 thì cuộc gọi đó lần lượt sẽ được forward đến số ext 1001, nếu 1001 không nghe trong 10 hồi chuông thì sẽ được forward sang số 1004, tiếp đó đến 1002, và 1005. Nếu cả 4 số trên đều không nghe máy thì cuộc gọi sẽ được chuyển đến số ext final 1003


CME01(config)#ephone-hunt 1 sequential
CME01(config-ephone-hunt)#pilot 1000
CME01(config-ephone-hunt)#list 1001,1004,1002,1005
CME01(config-ephone-hunt)#final 1003
CME01(config-ephone-hunt)#timeout 10

- Bây giờ chúng ta sẽ dùng IP Phone 02 gọi vào số ext Hunt Group 1000- Như các bạn thấy cuộc gọi sẽ được đổ chuông vào số ext 1001 trước- Nếu 1001 không nghe thì cuộc gọi đó sẽ được forward đến cho 1004- Nếu 1004 không nghe thì cuộc gọi đó tiếp tục sẽ được forward sang cho ext 1002- nếu 1002 không nghe thì cuộc gọi đó tiếp tục được forward sang cho số ext 1005- Nếu 1005 không nghe thì cuộc gọi đó sẽ được forward sang cho số final là 1003. Tại đây cuộc gọi sẽ không được forward đi nữa mà nó sẽ reng chuông đến khi nào 1003 nhấc máy thì thôi

 
Top