BACKUP [LAB 1.2] Create a Catalyst store for Veeam backups (Thiết lập Gateway Server)

diephan

Moderator
Giả sử có mô hình kết nối giữa thiết bị lưu trữ StoreOnce và Server Gateway như sau:
1621234166474.png


Gateway server có nhiệm vụ làm cầu nối giữa máy chủ Veeam Backup và thiết bị lưu trữ, gateway server bắt buộc chạy hệ điều hành Microsoft Windows. Nếu máy chủ Microsoft Windows có kết nối trực tiếp với thiết bị tape thì vai trò Gateway server sẽ gán cho Tape Server.

Đầu tiên phải cần phải cấu hình Zoing trên SAN Switch để liên kết các cổng trên Server với HPE StoreOnce. Thực hiện theo các bước:

1. Xác định địa chỉ WWN trên Gateway Server ( Gateway server này đã được cấu hình pass-throught FC)
2. Xác định địa chỉ WWN trên thiết bị HPE StoreOnce
3. Cấu hình trên SAN Switch :
  • Tạo Allias
  • Tạo Zone
  • Zone Config
Để hiển thị các port FC trên Windows, sử dụng lệnh Get-InitiatorPort trên PowerShell

1621234255479.png


Trên HPE StoteOnce vào Settings> Catalyst setting

1621234301374.png


Chọn Fibre Channel , World Wide Port Name ở Initiator Devices

1621234513067.png


Cấu hình Zoning trên SAN Switch

1. Cấu hình Allias: đặt định danh cho WWN

Vào Configure > Zone Alias

1621234575013.png


Chọn tab Alias > New Alias, sau đó đặt tên cho Alias

1621234608162.png


Sau khi tạo Alias xong mình chọn WWN của card FC trên Server và đưa vào Alias Members

1621234636601.png


Làm tương tự với các card FC còn lại trên Server và trên StoreOnce

2. Cấu hình Zone cho Alias

Sau khi tạo Alias xong, tại tab Zone chọn New Zone để add Zone mới, khi đặt tên cho Zone lưu ý không được đặt trùng với tên Alias

1621234735893.png


Sau khi tạo Zone xong. Mình chọn vào Zone vừa tạo, sau đó add Alias vào Zone member, ví dụ như trên mô hình thì add alias của WWN 21:00:34:80:0d:73:41:66 50:01:43:80:34:48:5e:71 vào cùng một Zone. Sau khi add xong chọn Save Config

1621234785065.png


Thực hiện Zone tương tự với SAN SWITCH còn lại

3. Đưa các Zone đã tạo vào Zone Config

Tại tab Zone Config chọn New Zone Config sau đó đặt tên cho Config Name

Sau khi tạo Zone Config xong, chọn vào Zone đã tạo ở bước 2 và add Zone Config Members

1621242338398.png


Sau khi thực hiện xong chọn Save ConfigEnable Config

Vậy đã zoning xong, tiếp theo vào Veeam Backup server để Add Server vào infrastructure của veeam, chọn Backup Infrastructure > Add Server

1621243638022.png--- hết ---​
 
Top