root

Well-Known Member

Install MCU Polycom RMX appliance


Ở bài lab [Lab 1.1] Deploy MCU Polycom RMX Virtual Edition chúng ta đã deploy thành công MCU Polycom RMX Virtual Edition lên môi trường ảo hóa VMware vSphere 6.
Các step deploy MCU Polycom RMX Virtual Edition bao gồm:
 1. Deploying rmx virtual edition
 2. Install Polycom RMX appliance
 3. RMX Local Web Client (RMX Manager)
 4. NTP MCU Polycom RMX Virtual edition
 5. Profiles MCU Polycom RMX Virtual edition
 6. Create Conference Room
Phần tiếp theo (Phần 2: Install Polycom RMX appliance) này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt và cấu hình các thông tin cơ bản cho MCU Polycom RMX Appliance như IP address, Hostname, DNS server... cho server MCU Polycom RMX appliance mà chúng ta đã deploy ở phần trước.

Tham khảo thêm các viết triển khai MCU Polycom RMX
 1. [Lab 1.1] Deploy MCU Polycom RMX Virtual Edition
 2. [Lab 1.2] Install Polycom RMX Virtual Edition
 3. [Lab 1.3] RMX Local Web Client - RMX Manager
 4. [Lab 1.4] Create Conference profile on MCU Polycom RMX
 5. [Lab 1.5] Create Conference Room on MCU Polycom
Tham khảo thêm các bài viết về triển khai khai hệ thống hội nghị truyền hình của Polycom

Install MCU Polycom RMX appliance


Sau khi start server Polycom RMX virtual Edition lên xong các bạn sử dụng vSphere Client để truy cập và server Polycom RMX để cấu hình nó.
Sử dụng giao diện Console của VMware login vào Polycom RMX Appliance với username và password default của Polycom RMX Virtual Edition “polycom | polycom”.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (1)


Sau khi login vào Polycom RMX appliance thành công chúng ta sẽ thấy menu để cấu hình cho Polycom RMX appliance như hình dưới đây.

Chọn menu số 1 “Network Setup” để cấu hình Network cho Polycom RMX Appliance.
Sau đó chọn "OK" để tiến hành cấu hình Network cho Polycom RMX.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (2)


Tiến hành cấu hình IP address trên interface “eth0” của Polycom RMX appliance.
Chọn menu số 1 "eth0" sau đó chọn "OK".


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (3)


Thực hiện cấu hình IP static cho Polycom RMX Appliance.
Chọn menu số 1 "Static address setup" sau đó chọn "OK" để set IP tĩnh cho Polycom RMX.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (4)


Đặt IP address, subnet mask, default gateway cho “eth0” của Polycom RMX appliance.
 • IP address: 10.123.10.71
 • Subnet mask: 255.255.255.0
 • Default Gateway: 10.123.10.250
Sau đó chọn “Save configuration” để lưu lại cấu hình vừa làm ở trên.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (5)


Polycom RMX appliance sẽ tiến hành restart network service để apply cấu hình network cho interface “eth0” mà chúng ta đã đặt ở trên.
Sau khi Network Server của server Polycom RMX restart xong chọn "OK".


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (6)


Và đây là thông tin interface “eth0” của Polycom RMX appliance mà chúng ta đã cấu hình và được apply thành công.
Sau đó chọn "OK" để quay lại menu chính và cấu hình các thông số khác.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (7)


Sau khi cấu hình IP address, subnet mask, gateway cho interface eth0 của Polycom RMX appliance xong.
Chúng ta quay lại menu cấu hình và chọn menu số 2“DNS setup” để cấu hình DNS cho polycom RMX appliance.
Sau đó chọn "OK" để cấu hình DNS.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (8)


Chọn menu sô 1 “set host name” để cấu hình Host name cho Polycom RMX appliance.
sau đó chọn "OK" để cấu hình Hostname.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (9)


Đặt hostname cho Polycom RMX appliance.
 • Host name: RMX01-HCM.svuit.vn (Bạn nên sử dụng DNS server để phần giải luôn Host name này).
Sau khi đặt xong hostname chọn “Save configuration” để lưu lại cấu hình.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (10)Tiếp theo chọn menu số 2 “Set search domain” để cấu hình search domain cho Polycom RMX appliance.
Sau đó chọn "OK".


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (11)


Khai báo Search domain mà hệ thống bạn sử dụng. Ví dụ hệ thống của SVUIT sử dụng search domain là “svuit.vn”.

Sau khi cấu hình xong chọn “save configuration” để lưu lại cấu hình trên.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (12)


Tiếp theo là cấu hình menu số 3 “Set DNS servers” cho Polycom RMX appliance.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (13)


Điền IP address của các DNS Primary server, DNS secondary server, tertiary trong hệ thống bạn sử dụng cho polycom RMX.
 • Primary: 10.123.10.10 (đây là server DNS của hệ thống SVUIT.VN)
Sau đó chọn “save configuration” để lưu lại cấu hình ở trên.


 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (14)


Để kiểm tra lại cấu hình DNS mà chúng ta đã cấu hình trên Polycom RMX appliance các bạn vào menu số 4 “view DNS configuration”. Sau đó chọn "OK".

 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (15)


Các thông tin hiện tại đã cấu hình và apply cho Polycom RMX appliance như: Hostname, search domain name, primary DNS, Secondary DNS…
Sau đó chọn "OK" để apply cấu hình.

 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (16)


Sau khi các hình xong các thông tin cơ bản như Network, DNS cho Polycom RMX appliance các bạn tiến hành restart lại nó.
Chọn "OK" để hoàn thành việc restart service cho server MCU Polycom RMX appliance.

 Install MCU Polycom RMX Virtual Edition (17)
 
Last edited:
Top