Lab 1.2 VPN Site to Site DayTek 2920 vs DrayTek 2820 - PPTP vs ASA 5520

thanhdc

Super Moderator
I. Mô hình:

II. Cấu hình:


2.1 Cấu hình trên ASA:
Code:
ASA5520# [B]show int ip brief[/B]
  Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol
  GigabitEthernet0      [B]10.1.1.11[/B]    YES manual [B]up          up[/B]
  GigabitEthernet1      [B]10.1.11.1[/B]    YES manual [B]up          up[/B]
  GigabitEthernet2      [B]10.1.12.1[/B]    YES manual [B]up          up[/B]


ASA5520# [B]show route[/B]
  Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0
  C  10.1.11.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
  C  10.1.12.0 255.255.255.0 is directly connected, dmz
  C  10.1.1.0 255.255.255.0 is directly connected, outside
  [B] S*  0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.1.1.1, outside[/B]


ASA5520# show running-config [B]access-list[/B]
  access-list Outside_In extended permit icmp any any


ASA5520# show running-config [B]access-group[/B]
  access-group Outside_In in interface outside


ASA5520# show running-config [B]interface[/B]
  !
  interface GigabitEthernet0
   nameif [B]outside[/B]
   security-level [B]0[/B]
   ip address [B]10.1.1.11 255.255.255.0[/B]
  !
  interface GigabitEthernet1
   nameif [B]inside[/B]
   security-level [B]100[/B]
   ip address [B]10.1.11.1 255.255.255.0[/B]
  !
  interface GigabitEthernet2
   nameif [B]dmz[/B]
   security-level [B]70[/B]
   ip address [B]10.1.12.1 255.255.255.0[/B]
ASA5520# show running-config route
  route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1 1


ASA5520# show running-config object
…


2.2 Cấu hình trên DrayTeck:

2.2.1. Cấu hình static route:
2.2.2. Cấu hình lại Remote Network IPTrên con DrayTek Vigor 2920, bạn vẫn giữ nguyên cấu hình như trước, vì mạng của site bên kia ko thay đổi…


Trên con DrayTek Vigor 2820 bạn sửa Subnet 10.1.1.0 255.25.255.0 thành 10.1.0.0 255.255.0.0 đ
ể gộp luôn cả các subnet 10.1.1.11.0 /24, 10.1.1.11.0 /24 10.1.12/0III. Kết quả đạt được: 
Last edited:
Top