DrayTek Lab 1.3 VPN Site to Site ASA 5520 vs DrayTek 2820

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
I. Mô hình:

II. Yêu cầu:

 • Cấu hình NAT trên ASA để Client ra Internet (ping được các địa chỉ trên Internet).
 • Cấu hình VPN Site to Side giữa em ASA 5520 và em DrayTek 2820.
 • Sử dụng IPSec VPN: IKEv1, DES (encryption), SHA (authentication)


III. Cấu hình:
3.0 Giả lập ISP:
Code:
ISP#show running-config | begin interface
  interface FastEthernet0/0
   ip address 100.100.100.1 255.255.255.248
  !
  interface FastEthernet0/1
   ip address 200.200.200.1 255.255.255.248
  !
  interface Loopback1
   ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
  !
  interface Loopback2
   ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
  !
  interface Loopback3
   ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
  !


3.1 Cấu hình trên ASA:
3.1.1 Cấu hình cơ bản:

Code:
ciscoasa(config)# show running-config [B]interface[/B]
  !
  interface GigabitEthernet0
   nameif outside
   security-level 0
   ip address 100.100.100.3 255.255.255.248
  !
  interface GigabitEthernet1
   nameif inside
   security-level 100
   ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  !
  interface GigabitEthernet2
   shutdown
   no nameif
   no security-level
   no ip addressciscoasa# show running-config route
  route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1 1
ciscoasa# show running-config [B]object[/B]
  object network [B]INSIDE_ASA[/B]
   subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
  object network [B]LAN_DrayTek[/B]
   subnet 10.2.2.0 255.255.255.0
ciscoasa# show running-config [B]nat[/B]
  nat (inside,outside) source static [B]INSIDE-ASA[/B] [B]INSIDE-ASA [/B]
       destination static [B]LAN-DaryTek[/B] [B]LAN-DreyTek[/B] no-proxy-arp route-lookup
  nat (inside,outside) source dynamic [B]INSIDE-ASA[/B] interface


  
ciscoasa# show running-config [B]access-list[/B]
  access-list Outside_In extended permit icmp any any    [COLOR=#ff0000] (cho phép ping tá lả...)[/COLOR]
  access-list VPN_Traffic extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0


  
ciscoasa# show running-config [B]access-group[/B]
  access-group Outside_In in interface outside


3.1.2 Cấu hình IPSec VPN Site to Site

Code:
ciscoasa# show running-config [B]crypto[/B]
  crypto ipsec ikev1 transform-set [B]ESP-DES-SHA[/B] esp-des esp-sha-hmac
  crypto map [B]ASA-DrayTek [/B]10 match address [B]VPN_Traffic[/B]
  crypto map [B]ASA-DrayTek[/B] 10 set connection-type answer-only
  crypto map [B]ASA-DrayTek[/B] 10 set peer 200.200.200.2
  crypto map [B]ASA-DrayTek[/B] 10 set ikev1 transform-set [B]ESP-DES-SHA[/B]
  crypto map [B]ASA-DrayTek[/B] interface outside
  crypto [B]ikev1 [/B]enable outside
  crypto [B]ikev1 [/B]policy 150
   authentication [B]pre-share[/B]
   encryption des
   hash sha
   group 1
   lifetime 86400


  
ciscoasa# show running-config [B]group-policy[/B]
  group-policy[B] GP_Lab_VPN_ASA_DrayTek[/B] internal
  group-policy [B]GP_Lab_VPN_ASA_DrayTek[/B] attributes
   vpn-tunnel-protocol ikev1


  
ciscoasa# show running-config [B]tunnel-group[/B]
  tunnel-group 200.200.200.2 type ipsec-l2l
  tunnel-group 200.200.200.2 general-attributes
   default-group-policy [B]GP_Lab_VPN_ASA_DrayTek[/B]
  tunnel-group 200.200.200.2 ipsec-attributes
   ikev1 pre-shared-key [B]svuit.com[/B]


3.2 Cấu hình trên DrayTek 2820:

3.2 Cấu hình trên DrayTek 2820:


IV. Kết quả:
 
Last edited by a moderator:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu