Lab 1.3 VPN Site to Site ASA 5520 vs DrayTek 2820

thanhdc

Super Moderator
I. Mô hình:

II. Yêu cầu:

 • Cấu hình NAT trên ASA để Client ra Internet (ping được các địa chỉ trên Internet).
 • Cấu hình VPN Site to Side giữa em ASA 5520 và em DrayTek 2820.
 • Sử dụng IPSec VPN: IKEv1, DES (encryption), SHA (authentication)


III. Cấu hình:
3.0 Giả lập ISP:
Code:
ISP#show running-config | begin interface
  interface FastEthernet0/0
   ip address 100.100.100.1 255.255.255.248
  !
  interface FastEthernet0/1
   ip address 200.200.200.1 255.255.255.248
  ! 
  interface Loopback1
   ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
  !
  interface Loopback2
   ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
  !
  interface Loopback3
   ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
  !

3.1 Cấu hình trên ASA:
3.1.1 Cấu hình cơ bản:

Code:
ciscoasa(config)# show running-config [B]interface[/B]
  !
  interface GigabitEthernet0
   nameif outside
   security-level 0
   ip address 100.100.100.3 255.255.255.248
  !
  interface GigabitEthernet1
   nameif inside
   security-level 100
   ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  !
  interface GigabitEthernet2
   shutdown
   no nameif
   no security-level
   no ip addressciscoasa# show running-config route
  route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1 1
ciscoasa# show running-config [B]object[/B]
  object network [B]INSIDE_ASA[/B]
   subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
  object network [B]LAN_DrayTek[/B]
   subnet 10.2.2.0 255.255.255.0
ciscoasa# show running-config [B]nat[/B]
  nat (inside,outside) source static [B]INSIDE-ASA[/B] [B]INSIDE-ASA [/B]
       destination static [B]LAN-DaryTek[/B] [B]LAN-DreyTek[/B] no-proxy-arp route-lookup
  nat (inside,outside) source dynamic [B]INSIDE-ASA[/B] interface


  
ciscoasa# show running-config [B]access-list[/B]
  access-list Outside_In extended permit icmp any any    [COLOR=#ff0000] (cho phép ping tá lả[/COLOR][COLOR=#ff0000]...)[/COLOR]
  access-list VPN_Traffic extended permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0


  
ciscoasa# show running-config [B]access-group[/B]
  access-group Outside_In in interface outside

3.1.2 Cấu hình IPSec VPN Site to Site

Code:
ciscoasa# show running-config [B]crypto[/B]
  crypto ipsec ikev1 transform-set [B]ESP-DES-SHA[/B] esp-des esp-sha-hmac
  crypto map [B]ASA-DrayTek [/B]10 match address [B]VPN_Traffic[/B]
  crypto map [B]ASA-DrayTek[/B] 10 set connection-type answer-only
  crypto map [B]ASA-DrayTek[/B] 10 set peer 200.200.200.2
  crypto map [B]ASA-DrayTek[/B] 10 set ikev1 transform-set [B]ESP-DES-SHA[/B]
  crypto map [B]ASA-DrayTek[/B] interface outside
  crypto [B]ikev1 [/B]enable outside
  crypto [B]ikev1 [/B]policy 150
   authentication [B]pre-share[/B]
   encryption des
   hash sha
   group 1
   lifetime 86400


  
ciscoasa# show running-config [B]group-policy[/B]
  group-policy[B] GP_Lab_VPN_ASA_DrayTek[/B] internal
  group-policy [B]GP_Lab_VPN_ASA_DrayTek[/B] attributes
   vpn-tunnel-protocol ikev1


   
ciscoasa# show running-config [B]tunnel-group[/B]
  tunnel-group 200.200.200.2 type ipsec-l2l
  tunnel-group 200.200.200.2 general-attributes
   default-group-policy [B]GP_Lab_VPN_ASA_DrayTek[/B]
  tunnel-group 200.200.200.2 ipsec-attributes
   ikev1 pre-shared-key [B]svuit.com[/B]

3.2 Cấu hình trên DrayTek 2820:

3.2 Cấu hình trên DrayTek 2820:


IV. Kết quả:
 
Last edited:
Top