root

Well-Known Member

Advanced Google Hacking techniques


Phần 1: Google Hacking trước chúng ta đã tìm hiểu được 3 cú pháp thông dụng thường sử dụng trên Google Search để tìm kiếm thông tin và kết quả chính xác hơn.
Phần 2: Advanced Google Hacking techniques. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những cú pháp thông dụng còn lại thường sử dụng trên Google search.
Đây là những cú pháp tìm kiếm mà Google hỗ trợ chúng ta để tìm thông tin và kết quả chính xác nhất.
 1. site
 2. intitle
 3. allintitle
 4. intext
 5. inurl
 6. allinurl
 7. filetype
 8. cache
 9. related
 10. link

1.4 Intext google search

Cú pháp intext sử dụng để tìm kiếm từ khóa trong một website. Cú pháp “intext” sẽ chỉ Google tập trung tìm kiếm từ khóa có trong phần nội dung của trang web và bỏ qua phần URL hoặc tiêu đề của trang web.

Ví dụ: tìm từ khóa exploits trong phần nội dung text của những website có từ này.
intext:exploits

Advanced Google Hacking techniques (1)


1.5 Inurl google search

Cú pháp inurl dùng để tìm kiếm từ khóa có trong URL của một trang web.

Ví dụ: mình sẽ tìm kiếm từ khóa “admin” nằm trong URL của một website thì mình sẽ sử dụng cú pháp sau:

inurl:admin

Kết quả google trả về sẽ chứa từ khóa nằm trong URL của các website cần tìm kiếm.


Advanced Google Hacking techniques (4)

1.6 Allinurl Google search

Tương tự như cú pháp allintitle.
Cú pháp “allinurl” cũng được sử dụng để tìm kiếm nhiều từ khóa hơn trong URL của các trang web.

Ví dụ: sử dụng “inurl” để tìm kiếm từ khóa “admin login” trong url của trang web thì chúng ta phải sử dụng 2 cú pháp “inurl”.


Advanced Google Hacking techniques (2)


Nhưng thực sự kết quả tìm kiếm với 2 cú pháp “inurl” vẫn chưa theo ý mình. Ví dụ, ở kết quả thứ 3 từ khóa từ khóa admin nằm cách 3 từ rồi mới đến từ khóa php.

Cái chúng ta đang muôn kiếm là trang admin.php

Chúng ta sẽ sử dụng cú pháp “allinurl” để thay thế cho “inurl” với cú pháp như sau:

allinurl:admin/php

Lúc này Google sẽ trả lại kết quả có chưa 2 từ khóa “admin” và “php” nằm sát nhau. Dấu “/” sẽ bị Google loại bỏ.


Advanced Google Hacking techniques (3)

1.7 File Type google search


-
Filetype dùng để tìm kiếm định dạng một file tài liệu nào đó.
- Ví dụ mình muốn tìm file pdf của tài liệu CEHv9
Advanced Google Hacking techniques (5)

1.8 Cache google search


Với cú pháp “cache:” google sẽ trả lại kết quả của trang web được google lưu lại trước đó.

Advanced Google Hacking techniques (6)


Ở đây, Google đã cache website svuit.vn vào ngày 22-8-2016.


Advanced Google Hacking techniques (7)


1.9. Related google search


Cú pháp Related dùng để liệt kê các trang web tương tự với trang web search.


Advanced Google Hacking techniques (8)

1.10 Link google search


Cú pháp link để tìm kiếm những website liên kết đến website cần tìm.


Các bài viết về google hacking for penetration testers
 1. [Lab 2.4] Footprinting using Advanced Google Hacking techniques
 2. [Lab 2.5] Advanced Google Hacking techniques
 3. [Lab 2.6] Google search advanced tips
 4. [Lab 2.7] Google Hacking Database
 
Last edited:
Top