[Lab] Windows Backup Server 2008 - Part 2

thanhtung0601

Moderator
3. Thực hiện recovery data
Vào Action > Recover


Chọn A backup stored on another location


Chọn Remote Shared folderSử dụng đường dẫn chứa file backup ở server khác


Chọn bản backup muốn recoverChọn kiểu muốn recover là Files and Folders


3.1. Recover File

Chọn recover 1 file


Chọn đích chứa file recover


Tùy chọn thêm các option recoverChọn Recover


Quá trình recover bắt đầu và hoàn thành
Kiểm tra file đã được recover3.2. Recover folder
Kiểm tra các file và folder đã được recover, các file có tên trùng nhau sẽ được recover và đổi sang tên khác tùy theo lựa chọn trong option recover.


3.3. Recover volume
Khôi phục volume, làm tương tự các bước recover như trên đến bước Select Recovery Type, chọn Volumes


Chọn Source và Destination Volumes


Thông báo dữ liệu trên Destionation volume sẽ bị mất, chọn Yes


Chọn Recover


Quá trình recover được thực hiện và hoàn thành
Kiểm tra volume đã được recover


Log báo quá trình backup và recover đã thành công


4. Kiểm tra file backup
Các file backup sẽ được lưu dưới định dạng file vhd, ko nằm dưới dạng các folder và các files để chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra. Trong trường hợp này, để kiểm tra các file và folder trong file vhd, ta cần attach file vhd vào để kiểm tra. Các bước thực hiện như sau:

Vào Server Manager > Storage, chuột phải Disk Management, chọn Attach VHD


Chọn đường dẫn đến nơi lưu file VHD và chọn file VHD, chọn Open


Chọn OK


Kiểm tra volume mới được tạo ra dựa trên file VHD và kiểm tra lại các file và folder có trong file VHD


Sau khi kiểm tra xong, chuột phải Disk chứa file VDH, chọn Detach VHD để tách file VHD ra khỏi trình quản lý Disk Management của windows


Chú ý: không chọn Delete the virtual hard disk file after removing the disk, chọn OK
 
Top