Microsoft [LAB 1] DHCP Failover trong Windows Server 2019

diephan

Moderator
1628476619920.png
Chuẩn bị:

- Server DHCP01 chạy HĐH Windows server 2019 cài đặt Domain Controller quản lí tên miền lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP
- Server DHCP02 chạy HĐH Windows server 2019 join domain lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP

DNS NameDHCP01DHCP02
IP10.120.166.1110.120.166.12
Subnet mask255.255.255.0255.255.255.0
Default Gateway10.120.166.25010.120.166.250
Preferred DNS10.120.166.1110.120.166.11

Bước 1: Tạo Scope để cấp phát IP động

Trên DHCP01, trong cửa sổ DHCP, chuột phải tại IPv4, chọn New Scope…

1628476691484.png


Tại cửa sổ Scope Name, nhập tên của scope: Scope1, sau đó click vào Next.

1628476723250.png


Tại cửa sổ IP Address Range, nhập dải địa chỉ IP DHCP server cấp phát cho toàn mạng

1628476755971.png


Tại cửa sổ Add Exclusions and Delay nhập dải địa chỉ DHCP server trừ ra không cấp phát cho các máy Client

1628476786406.png


Tại cửa sổ Lease Duration, đây là thời gian hiệu lực của 1 địa chỉ IP do DHCP server cấp phát xuống máy Client

1628476816654.png


Tại cửa sổ Configure DHCP Options, chọn Yes, I want to configure these options now để khai báo các thông số tùy chọn

1628476852394.png


Tại cửa sổ Router (Default Gateway)/IP address, nhập địa chỉ gateway , sau đó click vào Add.

1628476877806.png


Tại cửa sổ Domain Name and DNS Server, khai báo các giá trị của domain name và dns server

1628476902037.png


Tại cửa sổ WINS Servers, nhập giá trị của WINS SERVER, nếu không có thì bỏ qua bước này > Next

1628476935055.png


Tại cửa sổ Activate Scope, chọn Yes, I want to activate this scope now.

1628476961950.png


Tại cửa sổ tiếp theo, click vào Finish để kết thúc quá trình cấu hình dịch vụ DHCP Server.

1628476984418.png


Bước 2: Cấu hình DHCP Failover

Trên DHCP01, Click lên Scope cần cấu hình Failover. Chọn Configure Failover…

1628477017548.png


Tại giao diện Configure Failover chọn những Scopes IP cần được đồng bộ thông qua DHCP Failover

1628477043500.png


Tại giao diện Specify the partner server to use for failover khai báo thông tin địa chỉ IP Partner Server.

1628477057760.png


Giao diện Create a new failover relationship chọn chế độ Hot Standby hoặc Load Balance (trong trường hợp này chọn chế độ Hot standby với DHCP02 ở chế độ standby và DHCP01 ở chế độ Active, khai báo Shared Secret Key, sau đó chọn NextFinish

1628477071566.png


1628477085355.png


Trên DHCP02 scope1 đã được đồng bộ từ DHCP01

1628477113336.png


Dùng một máy Client, trong CMD thực hiện câu lệnh
ipconfig /release
ipconfig /renew


1628477142238.png


Giả sử off server DHCP01, kiểm tra lại trên máy client bằng lệnh ipconfig /release ipconfig /renew thì IP vẫn được cấp phát qua DHCP02

1628477171750.png
 
Top