Triển khai Oracle Real Application Clusters (RAC) - Part 3

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai cài đặt OracLe Real Application Clusters (RAC) - Part 3

Cài đặt Oracle Database (Database Software và Database Instance)


Bạn có thể chọn Install database software only hoặc Create and Configure a database.

Mình sẽ chọn Create and configure a database. Tùy chọn này sẽ cài đặt Database software, sau khi cài xong database software nó sẽ tự động chạy chương trình cài đặt Database instance.

Với tùy chọn Desktop Class sẽ không cho phép bạn cài đặt Database lên GridChọn tùy chọn Server Class để có thể cài Database lên Grid

Chọn Oracle Real Applications Clusters database installation để cài đặt database lên 2 node SRV001 và SRV002 của GRID

Chọn Advanced install

Chọn ngôn ngữ: default là English

Chọn cài đặt bản Enterprise Edition để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng.

Chọn Select Options... để xem hoặc thay đổi các thành phần bạn muốn cài đặt.

Chọn đường dẫn cài đặt...
Oracle Base: C:\app\Administrator
Sofware Location: C:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1Đặt tên cho database instance:

Bạn có tùy chỉnh Memory hoặc chọn Enable Atomatic Memory Management để hệ thống tự quản lý Memory.Chọn Create database with sample schemas để hệ thống import một database mẫu (sample schemas) để chúng ta có thể tiện sử dụng trong các bài test...

Chọn tùy chọn thứ 2 để cài đặt Oracle Enterprise Database Control, giúp bạn quản trị database thông qua giao diện web...

Chọn Oracle Automatic Storage Management, để cài đặt database lên ASM Disk Group (ASMGRP001).
Nhập password của ASMSNMP user để kết nối tới ASM Disk Group.


Bạn có thể tùy chọn cấu hình automaticed backup trong bước này, hoặc chọn Do not enable automatic backups để bỏ qua...

Chọn ASM Disk Group, hiện tại trên hệ thống chỉ mới tạo một ASM Disk Group là ASMGP001.

Thiết lập password cho các tài khoản quản trị (SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP).
Mình sẽ đặt một password cho các tài khoản này để dể quản lý...

Tới đây là đã xong các bước cấu hình các các thông số. Bạn xem lại các thông số đã cấu hình, nếu tất cả đã ok thì chọn Install để bắt đầu cài đặt...Quá trình cài đặt đang diễn ra...

Đang cài đặt Oracle Software lên node SRV001

Đang copy Oracle Software sang node SRV002.

Sau khi đã cài đặt Database Software trên cả 2 node SRV001 và SRV002.
Quá trình cài đặt sẽ chuyển sang bước cài đặt Database Instance...Đã cài đặt xong Database Instance.

Chọn Password Management... để unlock và set password cho các tài khoản HR...
hoặc có thể bỏ qua bước này, sau này muốn unlock và set password cho tài khoản HR bạn có thể thực hiện lệnh sau:
SQL> alter user hr account unlock;
SQL> alter user hr identified by new_password;Chọn OK để tiếp tục...

Để kết nối tới Orace Enterprise Manager, bạn sử dụng trình duyệt và kết nối tới URL:https://srv001:1158/em


 
Last edited:
Thông tin các Services sau khi cài đặt Database Software và Database Instance.
Kết nối tới Database Instance:Oracle Network Manager:

Oracle Administration Assistant:
Code:
[TABLE]
[TR]
[TD][B][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Xem cấu trúc của Tables:[/FONT][/COLOR][/B]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SQL> [B]describe v$database;[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] Name                   Null?  Type[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] ----------------------------------------- -------- ---------------------[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]DBID[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]                        NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]NAME[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]                        VARCHAR2(9)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] CREATED                      DATE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] RESETLOGS_CHANGE#                 NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] RESETLOGS_TIME                   DATE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] PRIOR_RESETLOGS_CHANGE#              NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] PRIOR_RESETLOGS_TIME                DATE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] LOG_MODE                      VARCHAR2(12)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] CHECKPOINT_CHANGE#                 NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] ARCHIVE_CHANGE#                  NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] CONTROLFILE_TYPE                  VARCHAR2(7)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] CONTROLFILE_CREATED                DATE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] CONTROLFILE_SEQUENCE#               NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] CONTROLFILE_CHANGE#                NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] CONTROLFILE_TIME                  DATE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] OPEN_RESETLOGS [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]                  VARCHAR2(11)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] VERSION_TIME                    DATE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] OPEN_MODE   [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]                   VARCHAR2(20)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] PROTECTION_MODE                  VARCHAR2(20)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] PROTECTION_LEVEL                  VARCHAR2(20)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] REMOTE_ARCHIVE                   VARCHAR2(8)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] ACTIVATION#                    NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] SWITCHOVER#                    NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] DATABASE_ROLE                   VARCHAR2(16)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] ARCHIVELOG_CHANGE#                 NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] ARCHIVELOG_COMPRESSION               VARCHAR2(8)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] SWITCHOVER_STATUS                 VARCHAR2(20)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] DATAGUARD_BROKER                  VARCHAR2(8)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] GUARD_STATUS                    VARCHAR2(7)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN             VARCHAR2(8)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK              VARCHAR2(3)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_UI              VARCHAR2(3)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] FORCE_LOGGING                   VARCHAR2(3)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] PLATFORM_ID                    NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] PLATFORM_NAME                   VARCHAR2(101)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] RECOVERY_TARGET_INCARNATION#            NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] LAST_OPEN_INCARNATION#               NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] CURRENT_SCN                    NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] FLASHBACK_ON [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]                   VARCHAR2(18)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_FK              VARCHAR2(3)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL             VARCHAR2(3)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] DB_UNIQUE_NAME                   VARCHAR2(30)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] STANDBY_BECAME_PRIMARY_SCN             NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] FS_FAILOVER_STATUS [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]                VARCHAR2(22)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] FS_FAILOVER_CURRENT_TARGET             VARCHAR2(30)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] FS_FAILOVER_THRESHOLD               NUMBER[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] FS_FAILOVER_OBSERVER_PRESENT            VARCHAR2(7)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] FS_FAILOVER_OBSERVER_HOST             VARCHAR2(512)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] CONTROLFILE_CONVERTED               VARCHAR2(3)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] PRIMARY_DB_UNIQUE_NAME               VARCHAR2(30)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PL              VARCHAR2(3)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] MIN_REQUIRED_CAPTURE_CHANGE#            NUMBER[/FONT][/COLOR][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Liệt kê các record trong Table:[/FONT][/COLOR][/B]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SQL> select dbid,name,open_mode,flashback_on from v$database;[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   DBID NAME   OPEN_MODE      FLASHBACK_ON[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]---------- --------- -------------------- ------------------[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]2349715107 SVUIT   READ WRITE      NO[/FONT][/COLOR][/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE]
[TR]
[TD][B][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Liệt kê các dba_tables[/FONT][/COLOR]
[/B]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SELECT owner, table_name FROM dba_tables[/FONT][/COLOR]

[B][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Liệt kê tất cả các table[/FONT][/COLOR][/B]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SELECT owner, table_name FROM all_tables[/FONT][/COLOR]

[B][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Liệt kê các table thuộc sở hưu của user[/FONT][/COLOR][/B]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SELECT table_name FROM user_tables[/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B][COLOR=#000000][FONT=Verdana]VD: Liệt kê các table thuộc sở hữu của user HR[/FONT][/COLOR][/B]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SQL> SELECT table_name FROM user_tables;[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]TABLE_NAME[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]------------------------------[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]REGIONS[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]DEPARTMENTS[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]JOBS[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]EMPLOYEES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]JOB_HISTORY[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]COUNTRIES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]LOCATIONS[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]7 rows selected.[/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][B][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Liệt kê 5 dòng đầu tiên của table JOBS:[/FONT][/COLOR]
[/B]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SQL> select * from jobs WHERE ROWNUM <=5;[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]JOB_ID   JOB_TITLE              MIN_SALARY MAX_SALARY[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]---------- ----------------------------------- ---------- ----------[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]AD_PRES  President                20080   40000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]AD_VP   Administration Vice President      15000   30000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]AD_ASST  Administration Assistant         3000    6000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]FI_MGR   Finance Manager              8200   16000[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]FI_ACCOUNT Accountant                4200    9000[/FONT][/COLOR][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Last edited:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu